Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Spoločne za obnovu chránených historických
parkov v Palárikove a v Diósjenő

Predstavenie výsledkov a vyhodnotenie projektu s názvom „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“

Aj v súčasnom uponáhľanom svete nájdeme miesta, kde môžeme nájsť pokoj, oddych, počuť šum lístia, prejsť sa parkom uprostred sídiel a uniknúť z bežného stereotypu. Niektoré takéto miesta majú dlhú históriu a už stáročia poskytujú miesto oddychu nielen niekdajším šľachtickým rodom, ale i turistom a návštevníkom v súčasnosti. Takýmto prostredím sú chránené historické parky v Palárikove a v Diósjenő. Tieto parky patria medzi výnimočné prírodno-krajinárske parkové objekty na Slovensku i v Maďarsku, ale zatiaľ sa nedočkali adekvátneho využitia svojho potenciálu.

Lesníci zo štátneho podniku Lesy SR, odštepného závodu Levice a Ipeľské lesy, a. s. (IPOLY ERDŐ Zrt.) si v roku 2010 určili ako jeden zo spoločných pálčivých problémov práve obnovu týchto parkov. Predošlý stav parkov bol výsledkom dlhodobo poddimenzovanej údržby a nedostatku financií na nevyhnutné zásahy udržujúce porasty na požadovanej úrovni a rozsahu. Následne LESY SR, štátny podnik ako vedúci partner s potešením prijal 4. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013 v lete 2011 a následne podal spoločný projekt „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“ v opatrení „Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie“, v rámci aktivity „obnova chránených historických parkov, záhrad a sadov“. Projekt bol na jar 2012 vyhodnotený ako úspešný a monitorovacím výborom podporený.

Na jeseň 2012, presnejšie v novembri 2012 sa začalo s jeho realizáciou. Prvou aktivitou bola úvodná konferencia projektu, ktorú usporiadal cezhraničný partner v Katalinpuszte a účastníkom konferencie, cieľovým skupinám, ale i verejnosti bol odprezentovaný projekt, jeho ciele, aktivity, predstavené územia parkov so zdôvodnením navrhovaných činností a v rámci diskusie bol priestor pre výmenu skúseností cezhraničných návštevníkov. Na záver účastníci navštívili Švábsky kaštieľsky park v Diósjenő – miesto realizácie projektu. S realizáciou nosných aktivít projektu sa začalo po vykonaní verejných obstarávaní na jar 2013.

Hlavným cieľom projektu bola spoločná ochrana prírodných hodnôt prostredníctvom cielenej obnovy historických parkov v Palárikove a Diósjenő. Hlavný cieľ projektu sa dosiahol realizáciou činností a aktivít zameraných na obnovu parkov, rešpektujúc historický priestor s kvalitami pôvodnej koncepcie a kompozície parkov, spolu so zakomponovaním nových atraktívnych prvkov, čím sa výrazne posilnila ekologická hodnota predmetných parkov. Tieto činnosti sú zamerané na napĺňanie cieľa programu, presnejšie priority č. 2 Ochrany prírodných hodnôt. Okrem toho navrhované činnosti a aktivity zabezpečili splnenie špecifických cieľov ako aktívneho prístupu k ochrane kultúrno-historických a prírodných hodnôt týchto parkov, posilnenie pro-environmentálneho postoja obyvateľov obcí a priľahlého okolia s dôrazom na ochranu prírody, zvýšenie funkcie parkov ako miesta pre každodennú rekreáciu a šport, ponúknutie parkov ako demonštračných objektov v procese vzdelávania budúcich odborníkov, posilnenie povedomia obyvateľov o vlastnej histórii, vymieňanie si skúseností v oblasti obnovy a starostlivosti o historické parky a tým podporiť rozvoj hospodárskeho potenciálu hraničných regiónov vytvorením dobrých východiskových podmienok pre rozvoj cezhraničného turistického ruchu.

Chránený historický park v Palárikove je v prírodno-krajinárskom slohu a rozkladá sa na rozlohe 52 hektárov. Zrealizovaný bol pôvodne v roku 1866 podľa návrhu architekta Mikuláša Ybla. V parku sa okrem kaštieľa nachádza aj unikátna technická pamiatka – vodáreň. Súčasná podoba parku s novými prvkami a aktivitami je výsledkom celkovej rekonštrukcie parku ukončenej v roku 2014. Autorom návrhu obnovy je Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt. Obnova realizovaná v roku 2013-2014 bola pokračovaním predchádzajúcej rekonštrukcie kaštieľa na reprezentatívny polyfunkčný priestor zodpovedajúci pôvodnej kvalite parku v minulosti. Zámerom bolo zvýšiť úroveň možnosti trávenia voľného času občanov všetkých vekových kategórií v peknom a kvalitnom prostredí. Nová funkčná náplň parku rozšírila možnosti pre herné, rekreačné a náučné vyžitie občanov a návštevníkov bez narušenia pamiatkovej hodnoty, rešpektujúc historický priestor s kvalitami pôvodnej koncepcie a kompozície parku, spolu so zakomponovaním nových atraktívnych prvkov. V rámci projektu lesníci časť drevín ošetrili, časť prerezali a nadbytočné, či nevyliečiteľne choré stromy odstránili. Takisto vysadili desiatky stromov (68 ks), stovky rôznych kríkov (1100 ks), bohaté porasty rôznych trvaliek (3300 ks), záhony farebných letničiek a obnovili sa i trávnaté plochy. Všetky jestvujúce cesty a cestičky v prednej časti parku LESY SR, š. p. obnovili so sypaným povrchom, zrekonštruovaná bola aj príjazdová cesta, nanovo sa vybudovali postupom času stratené chodníky. Tieto komunikácie majú dĺžku viac ako 2500 metrov. V zadnej časti prešlo obnovou oplotenie, priekopu prekryl kovový rošt a obnovené sú tiež brány do parku. Pre zvýšenie atraktivity tejto časti ako lesoparku lesníci vysypali hlavné cestičky, vyčistili jazierko, osadili štyri pozorovacie zariadenia pre pozorovanie tu žijúcej zveri a 3 kŕmne zariadenia pre jej prikrmovanie.

V parku pribudlo detské ihrisko, telocvičňa v prírode, prvky fit dráhy, ale aj informačné tabule (16 ks) na dvoch náučných chodníkoch pre rozšírenie si vedomostí o histórii, flóre a faune parku. K pohodliu návštevníkov prispejú nové lavičky (40 ks) na pasívny oddych a mobiliár (31 ks) slúžiaci k zachovaniu čistoty okolia.

Obnovy sa dočkala aj unikátna národná kultúrna pamiatka – 19 metrov vysoká celodrevená vodárenská veža, jediná v takejto podobe na Európskom kontinente. Vodáreň datovaná z roku 1869 pozostávala z drevenej veže s nádržou vo vrcholovej časti a strojovne, ktorej súčasťou bola asi 6 m hlboká studňa. Nad studňou sa nachádzalo čerpadlo, ktoré poháňal parný stroj stojaci na kamenných základoch. Komplexnou rekonštrukciou tohto technického unikátu spolu s obnovou jedinečného prírodno-krajinárskeho areálu chráneného historického parku v Palárikove sa zachovajú hodnoty, na ktoré budú s hrdosťou pozerať aj budúce generácie a tým sa prispeje k zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva.

Park okolo kaštieľa v obci Diósjenő dal postaviť Sándor Sváb z Gavosdie v rokoch 1906-1910 na základe projektu Jánosa Heina, najznámejšieho maďarského záhradného architekta svojej doby. Kaštieľ a okolitý park vybudovali na obrovskom, niekoľko tisíc akrov veľkom lesnom majetku, na okraji lesa, bez zmeny samostatného pozemku. Podľa dobových zápisov bola veľkosť územia parku udaná cca 15 hektárov. Park mal jednoduché vyhotovenie a jeho charakter ovplyvnilo, že jeho väčšia časť priamo nadväzovala na les. Koncepcia obnovy bola rekonštrukciou do pôvodne vybudovaného stavu. Základ parku tvorí viac ako 300 starých jedincov dubov a obnova vonkajšieho parku zrealizovaná v rokoch 2013-2014 vrátila parku pôvodný stav. Autorom návrhu obnovy je Gábor Alföldy, krajinný inžinier a historik záhradníctva.

Maďarskí lesníci z IPOLY ERDŐ Zrt., ako obhospodarovatelia vonkajšieho parku v Diósjenő, začali s odstraňovaním spodnej etáže – zmladenia, krov a výrubom poškodených stromov. Týmto sa im uvoľnil priestor, vznikli voľné priestranstvá – centrálna čistina a predtým hustý les dostával novú – pôvodnú podobu parku. Pred príchodom strojov bolo potrebné pyrotechnicky preskúmať terén, nájdený kus munície znehodnotiť a potom sa začalo s ďalšími prácami. Ostávajúce staré stromy, boli v počte 38 kusov prístrojovo vyšetrené a odborník pripravil návrh ich fytotechnického ošetrenia. Celkom ošetrili odborníci 257 ostávajúcich stromov, na ploche 5,6 hektárov boli odstránené všetky pne po vyrúbaných stromoch a kríkoch a následne lesníci dali pôdu koncom leta 2013 pripraviť pre výsadbu trávnika, čo prebehlo ešte začiatkom októbra. Okrem toho bolo vysadených 10 nových stromov v centrálnej časti a viac ako 1900 kríkov v okrajových častiach, ktoré v budúcnosti doplnia kompozíciu parku. Súbežne so sadovými úpravami, lesníci v parku začali s obnovou hrebeňovej cesty, okružného chodníka a prepojovacích chodníkov so sypaným povrchom, ktoré majú dĺžku viac ako 2100 metrov. Všetky tieto komunikácie boli rekonštruované podľa dobových plánov so zachovaním historickej koncepcie a za účelom lepšej dostupnosti obyvateľov obce a návštevníkov parku. Pre lepšiu turistickú vybavenosť parku lesníci vybudovali veľký altánok, osadili v parku 13 lavičiek, 2 stoly a smetné nádoby. Keďže dutinové stromy sú bohatým hniezdiskom a útočiskom pre spevavce a netopiere lesníci rozmiestnili 50 búdok po parku. Na začiatku parku bola osadená vstupná, veľká drevená brána a vstupná informačná tabuľa.

Na spoločných projektových stretnutiach sa partneri projektu informovali o stave implementácie projektu, čerpaní finančných prostriedkov, rozdelili si úlohy a vymieňali skúsenosti a poznatky z priebehu realizácie projektu i navštívili sa iné parky, alebo verejnoprospešné areály. V Maďarsku sa uskutočnila úvodná konferencia a 2 projektové stretnutia. Pre odbornú verejnosť so záujmom o obhospodarovanie a obnovu parkov, rozdieloch v Maďarsku a na Slovensku sa uskutočnila v Palárikove na jeseň 2013 odborná konferencia s názvom „Historické parky a ich obnova na území Maďarska a Slovenska“. Na území Slovenska sa uskutočnili ďalej 3 projektové stretnutia a záverečná konferencia projektu. Do konca projektu bude zorganizované 1 projektové stretnutie v Maďarsku, kde partneri projektu vyhodnotia projekt, indikátory, čerpanie finančných prostriedkov plánované v projekte a prerokujú možnosti ďalšej spolupráce v budúcom programovacom období 2014-2020.

Počas celého trvania projektu sa veľká pozornosť kládla i na publicitu projektu ako i programu cezhraničnej spolupráce. Na začiatku projektu bola spustená webová stránka projektu (www.huskpark.eu), na ktorej sa pravidelne objavovali a objavujú aktuality zo života projektu, pozvánky a odborné informácie z konferencií. Projektový tím vydal viac tlačových správ, ktoré sa objavili v miestnej a odbornej tlači, ale i na internetových informačných portáloch. Projekt bol propagovaný ako ďalší z realizovaných projektov aj na medzinárodnej výstave FEHOVA v Budapešti, ktorá sa konala v dňoch 13.-16.02.2014. Táto výstava je v stredoeurópskom priestore hojne navštevovaná a aj v roku 2014 mala viac ako 50 tisíc návštevníkov. Tým sa dostal projekt slovensko-maďarskej spolupráce do povedomia širokej verejnosti.

Projekt HU-SK PARK svojím obsahom oslovil veľké skupiny z odbornej i laickej verejnosti z oblastí záhradníctva, parkovníctva, lesníctva i krajinnej tvorby, ktorým priniesol i rozšíril poznatky o obnove parkov v špecifikách Slovenskej republiky a Maďarska, ako i v rámci predmetných chránených území. Ďalšou do projektu zapojenou cieľovou skupinou boli deti a špeciálne žiaci zo Základnej školy s MŠ K. Strmeňa v Palárikove, ktorí sa aktívne zapojili do obnovy parku v rámci aktivity „Deti a park“. Obnovou parkov došlo i k podpore prebiehajúceho vzdelávacieho procesu pre žiakov a študentov blízkych škôl, prostredníctvom praktických ukážok ako prebieha obnova parku, ale aj prostredníctvom informačných náučných tabúľ na 2 trasách parkom, kde si možno rozšíriť vedomosti. Cieľovou skupinou projektu sú na oboch stranách hranice obyvatelia dotknutých obcí, priľahlého okolia i návštevníci oboch parkov ako chránených území, v ktorých projekt skvalitnil estetický ráz parkov a dotvoril turistickú infraštruktúru.

Realizácia projektu sa začala 01. 11. 2012 a bude trvať až do 31. 10. 2014. Celkový rozpočet projektu bol plánovaný na 879 003,91 €, z čoho 732 565,34 € činí príspevok ERDF,
102 488,37 € činia zdroje zo štátneho rozpočtu a 43 950,20 € vlastné spolufinancovanie projektových partnerov. Tento rozpočet sa takmer podarilo vyčerpať. Počas trvania projektu boli podané a schválené zatiaľ všetky monitorovacie správy a už ostáva podať len záverečnú správu.

Na záver možno už len konštatovať, že projekt naplnil všetky očakávania, ba dokonca ich predčil, keďže sa podarilo splniť všetky stanovené ciele a niektoré aj navýšiť. Obnovou prešlo viac ako 60 hektárov plochy chránených historických parkov, vysadilo sa viac ako 3100 stromov a kríkov, zrekonštruovalo sa do pôvodnej podoby viac ako 3000 metrov ciest, viac ako 1500 metrov chodníkov a vybudoval sa pre turistov a návštevníkov parku priestor s atraktívnymi prvkami. Najväčšou atrakciou v parku v Palárikove bude bezpochyby zrekonštruovaná vodárenská veža, ktorá na svoje 145. výročie bola zrekonštruovaná, a tak zachránená pred zubom času a poveternostnými vplyvmi. V rámci trvalej udržateľnosti projektu i projektových aktivít lesníci prostredníctvom projektu obstarali strojové vybavenie na kosenie parku u oboch partnerov a ďalšiu drobnú mechanizáciu pre pravidelnú údržbu parku v Palárikove, ktoré zabezpečia zachovanie prírodných hodnôt na predmetnom území.

Slovensko a aj Maďarsko patria medzi krajiny s významným počtom prírodných a kultúrnych hodnôt a určite uznáte, že takéto hodnoty ako sú predmetné parky si zaslúžia našu starostlivosť, lebo sme ich nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ich od našich detí. Dúfam, že po prečítaní uznáte, že ide o zmysluplný projekt a naše krajiny si zachovanie prírodných hodnôt zaslúžia.

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Všetky práva vyhradené | Webdesign Prime Media s.r.o.