Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Spoločne za obnovu chránených historických
parkov v Palárikove a v Diósjenő

Pozvánka na záverečnú konferenciu

Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Levice a IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vás srdečne pozývajú na záverečnú konferenciu v rámci projektu HUSK/1101/2.2.1/0355 s názvom „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“,  ktorá sa uskutoční dňa 25. septembra 2014 v Poľovníckom kaštieli v Palárikove so začiatkom o 8.30 hod.

Program

08.30-09.00 – príchod a prezentácia účastníkov konferencie

09.00-11.00 – 1. časť prednášok

  1. Privítanie
  2. František Král: Predstavenie výsledkov a vyhodnotenie projektu s názvom „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“
  3. László Zanati: Úspešná obnova vonkajšieho Švábskeho kaštieľskeho parku v Diósjenő
  4. Ibolya Pluhár-Schaf: Spolupráca združenia „BORÓKA“ a lesnej správy – spoločný cieľ pre zachovanie prírodných hodnôt a ich predstavenie
  5. Zoltán Balko: Úspechy a úskalia obnovy chráneného historického parku v Palárikove
  6. arch. Peter Hudák: Úspešná obnova Európskeho unikátu – vodárenskej veže v Palárikove

11.00-11.30 – prestávka a občerstvenie

11.30-12.30 – 2. časť prednášok

  1. Ing. Viera Paganová, PhD. a Ing. Ján Kollár, PhD.: Letná škola 2014 v Palárikove a možnosti využitia historického parku pre celoživotné vzdelávanie
  2. Bernard Roštecký: Prínosy obnovy parku pre občanov Palárikova. Anglický park – náš život.
  3. Projekt vo fotoobjektíve

12.30-13.00 – prehliadka poľovníckeho kaštieľa

13.00-14.00 – recepcia spojená s diskusiou

14.00-15.30 – prehliadka parku s ukážkou zrealizovaných prác a slávnostné vysadenie pamätného stromu

15.30-16.00 – občerstvenie a diskusia

16.00 – Záver

Pozvánka – záverečná konferencia (PDF)

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Všetky práva vyhradené | Webdesign Prime Media s.r.o.