Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Spoločne za obnovu chránených historických
parkov v Palárikove a v Diósjenő

LESY SR ukončili obnovu historického chráneného parku v Palárikove

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky dokončil po dvoch rokoch obnovu chráneného historického parku pri kaštieli v Palárikove za viac ako 450 000 EUR. Časť drevín bola ošetrená, časť prerezaná a nadbytočné či nevyliečiteľne choré stromy boli odstránené. V parku pribudlo nové oplotenie, detské ihrisko, ale napríklad aj fit dráha a telocvičňa v prírode. Obnovy sa dočkali chodníky, prírodné jazierko či areálové brány. Najväčšou atrakciou v parku v Palárikove bude bezpochyby vodárenská veža, ktorá bola na svoje 145. výročie vzniku zrekonštruovaná, a tak zachránená pred zubom času a poveternostnými vplyvmi.

Revitalizáciu parku sa podarilo zabezpečiť s prispením fondov EÚ prostredníctvom projektu „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“ z Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013.

Chránený historický park v Palárikove je v prírodno-krajinárskom slohu a rozkladá sa na rozlohe 52 hektárov. Zrealizovaný bol pôvodne v roku 1866 podľa návrhu architekta Mikuláša Ybla. V parku sa okrem poľovníckeho kaštieľa nachádza aj unikátna technická pamiatka – vodáreň. Súčasná podoba parku s novými prvkami a aktivitami je výsledkom celkovej rekonštrukcie parku, ktorú LESY SR, š. p. práve ukončujú. Autorom návrhu obnovy je Ing. Zoltán Balko, autorizovaný krajinný architekt. Zámerom bolo zvýšiť úroveň možnosti trávenia voľného času občanov všetkých vekových kategórií v peknom a kvalitnom prostredí. Nová funkčná náplň parku rozšírila možnosti pre herné, rekreačné a náučné vyžitie občanov a návštevníkov bez narušenia pamiatkovej hodnoty, rešpektujúc historický priestor s kvalitami pôvodnej koncepcie a kompozície parku, spolu so zakomponovaním nových atraktívnych prvkov. V rámci projektu lesníci časť drevín ošetrili, časť prerezali a nadbytočné, či nevyliečiteľne choré stromy odstránili. Takisto vysadili desiatky stromov (68 ks), stovky rôznych kríkov (1100 ks), bohaté porasty rôznych trvaliek (3300 ks), záhony farebných letničiek a obnovili sa i trávnaté plochy. Všetky jestvujúce cesty a cestičky v prednej časti parku LESY SR, š. p. obnovili so sypaným povrchom, zrekonštruovaná bola aj príjazdová cesta, nanovo sa vybudovali postupom času stratené chodníky. Tieto komunikácie majú dĺžku viac ako 2500 metrov. V zadnej časti prešlo obnovou oplotenie, priekopu prekryl kovový rošt a obnovené sú tiež brány do parku. Pre zvýšenie atraktivity tejto časti ako lesoparku lesníci vysypali hlavné cestičky, vyčistili jazierko, osadili štyri pozorovacie zariadenia pre pozorovanie tu žijúcej zveri a 3 kŕmne zariadenia pre jej prikrmovanie. V parku pribudlo detské ihrisko, telocvičňa v prírode, prvky fit dráhy, ale aj informačné tabule (16 ks) na dvoch náučných chodníkoch pre rozšírenie si vedomostí o histórii, flóre a faune parku. K pohodliu návštevníkov prispejú nové lavičky (40 ks) na pasívny oddych a odpadkové koše (31 ks) slúžiace k zachovaniu čistoty okolia.

Park u maďarského partnera okolo kaštieľa v obci Diósjenő dal postaviť Sándor Sváb z Gavosdie v rokoch 1906-1910 na základe projektu Jánosa Heina, najznámejšieho maďarského záhradného architekta svojej doby. Podľa dobových zápisov bola veľkosť územia parku udaná cca 15 hektárov. Koncepcia obnovy bola rekonštrukciou do pôvodne vybudovaného stavu. Základ parku tvorí viac ako 300 starých jedincov dubov a obnova vonkajšieho parku zrealizovaná v rokoch 2013-2014 vrátila parku pôvodný stav. Autorom návrhu obnovy je Gábor Alföldy, krajinný inžinier a historik záhradníctva.

Maďarský lesníci z IPOLY ERDŐ Zrt., ako obhospodarovatelia vonkajšieho parku uvoľnili priestor a tým vznikla centrálna lúka a predtým hustý les dostával novú – pôvodnú podobu parku. Ostávajúce staré stromy, boli v počte 38 kusov prístrojovo vyšetrené a odborník pripravil návrh ich fytotechnického ošetrenia. Celkom ošetrili odborníci 257 ostávajúcich stromov, na ploche 5,6 hektárov boli odstránené všetky pne po vyrúbaných stromoch a kríkoch a následne lesníci dali pôdu koncom leta 2013 pripraviť pre výsadbu trávnika, čo prebehlo ešte začiatkom októbra. Okrem toho bolo vysadených 10 nových stromov v centrálnej časti a viac ako 1900 kríkov v okrajových častiach, ktoré v budúcnosti doplnia kompozíciu parku. Súbežne so sadovými úpravami, lesníci v parku začali s obnovou hrebeňovej cesty, okružného chodníka a prepojovacích chodníkov so sypaným povrchom, ktoré majú dĺžku viac ako 2100 metrov. Všetky tieto komunikácie boli rekonštruované podľa dobových plánov so zachovaním historickej koncepcie a za účelom lepšej dostupnosti obyvateľov obce a návštevníkov parku. Pre lepšiu turistickú vybavenosť parku lesníci vybudovali veľký altánok, osadili v parku 13 lavičiek, 2 stoly a smetné nádoby. Keďže dutinové stromy sú bohatým hniezdiskom a útočiskom pre spevavce a netopiere lesníci rozmiestnili 50 búdok po celom parku. Na začiatku parku bola osadená vstupná, veľká drevená brána a vstupná informačná tabuľa.

Projekt naplnil všetky stanovené ciele a boli úspešne zrealizované všetky plánované aktivity. Obnovou prešlo viac ako 60 hektárov plochy chránených historických parkov, vysadilo sa viac ako 3100 stromov a kríkov, zrekonštruovalo sa do pôvodnej podoby viac ako 3000 metrov ciest, viac ako 1500 metrov chodníkov a vybudoval sa pre turistov a návštevníkov parku priestor s atraktívnymi prvkami. Komplexnou rekonštrukciou technického unikátu spolu s obnovou jedinečného prírodno-krajinárskeho areálu chráneného historického parku v Palárikove sa zachovajú hodnoty, na ktoré budú s hrdosťou pozerať aj budúce generácie a tým sa prispeje k zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva.

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Všetky práva vyhradené | Webdesign Prime Media s.r.o.