Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-Slovenská republika 2007-2013 Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja Budujeme partnerstvá

Spoločne za obnovu chránených historických
parkov v Palárikove a v Diósjenő

LESY SR ukončili komplexnú obnovu historickej vodárne s drevenou vodárenskou vežou v Palárikove.

LESY SR ukončili komplexnú obnovu historickej vodárne s drevenou vodárenskou vežou v Palárikove.

Lesníci zo štátneho podniku LESY SR dokončili obnovu chráneného historického parku pri kaštieli v Palárikove, ktorého súčasťou je aj európsky unikát – národná kultúrna pamiatka – 22 metrov vysoká drevená vodárenská veža. Obnovu sa podarilo zabezpečiť s prispením fondov EÚ prostredníctvom projektu „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“ z Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013.

Slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej veže dodávateľom prác sa uskutoční v utorok 16.9.2014 o 13:00.

Obnovená stavba bude slúžiť ako expozícia technickej pamiatky, s objemovou skladbou pôvodnej stavby. Prístavba objektu so studňou a čerpadlom je doplnená o drevenú maketu parného stroja, slúžiaca pôvodnému účelu ako prezentácia technického riešenia funkcie stavby.

Obnovou tohto technického unikátu vodárenskej veže spolu s obnovou jedinečného prírodno-krajinárskeho areálu chráneného historického parku v Palárikove sa zachovajú hodnoty, na ktoré budú s hrdosťou pozerať aj budúce generácie a tým prispejeme k zachovaniu technicko-prírodného dedičstva.

Vznik vodárne v Palárikove súvisel s prestavbou kaštieľa a výstavbou hospodárskych budov v dnešnom Palárikove pre grófov z rodu Károlyi. Architektonickým návrhom budovy kaštieľa bol po polovici 19. storočia poverený významný viedenský architekt Henrich Koch. V jeho ateliéri v tom čase pracoval mladý absolvent Cisárskej a kráľovskej polytechniky v Paríži Mikuláš Ybl, ktorý si svojím staviteľským talentom, šikovnosťou a prehľadom získal priazeň významných uhorských aristokratov. M. Ybl sa narodil v rodine majetného župného úradníka so Székesfeherváru, ktorého predkovia pochádzali z Francúzska. Po smrti H. Kocha bol M. Ybl poverený vedením stavebných aktivít na panstve v Palárikove a túto jeho činnosť dokladá aj korešpondencia z roku 1863. V tomto období bol podľa projektu H. Kocha prestavaný starší kaštieľ, vybudované hospodárske budovy panského dvora a neskôr asi podľa projektu M. Ybla aj sýpka, ktorá dnes uzatvára Remeselnícku ulicu. Pre zásobovanie kaštieľa, vodometov v parku a stajní, kde boli chované Lipicanské biele kone bolo potrebné vybudovať vodáreň.

Vodáreň primárne pozostávala z drevenej veže s nádržou vo vrcholovej časti a strojovne, ktorej súčasťou bola asi 6 m hlboká studňa. Nad studňou sa nachádzalo čerpadlo, ktoré poháňal parný stroj stojaci na kamenných základoch. Podľa rozmerov základov a skrutiek, ktorými bol stroj k základom pripevnený bolo možné identifikovať presný typ stroja: SINGLE COLUM BEAM ENGIN, vyrábaný firmou Boulton and Watt v Birminghame. Paru pre stroj dodával samostatne stojaci kotol, ktorý sa nachádzal z dôvodu požiarnej bezpečnosti mimo objektu strojovne. Čerpadlo poháňané parným strojom vytlačilo vodu do nádrže na vrchole vodárenskej veže a voda sa potom pomocou liatinových potrubí rozvádzala do stajní, kaštieľa a vodometov v parku.

Podľa datovania na jednom z nosných trámov vodárenskej veže bola vodáreň vybudovaná v roku 1869. Ten istý trám nesie aj meno pravdepodobného hlavného tesárskeho majstra „Ascher“ alebo „Fischer“ (nie dobre čitateľné). Autorstvo architektonického návrhu vodárne a jej konštrukčného riešenia síce nie je potvrdené, ale s ohľadom na skutočnosť vedenia stavebných činností v období keď vodáreň vznikla možno prisudzovať projekt vodárne Mikulášovi Yblovi, ktorý mohol navrhnúť takéto premyslené a technicky náročné konštrukčné riešenie vodárenskej veže. Jednotlivé prvky pôvodnej drevenej konštrukcie nesú okrem tradičných tesárskych značiek vydlabaných do dreva aj kolkované značenie vytvorené červeným farbivom, ktoré je na Slovensku v kontexte stavieb vybudovaných v 19. storočí pokladané za unikátne. Tento spôsob značenia je tradičnejší viac na stavbách budovaných v druhej polovici 19. storočia na území Francúzska alebo Nemecka ako v priestore strednej Európy. Vodárenská veža je unikátna aj svojou celodrevenou konštrukciou, ktorá nemá v kontexte ostatnej Európy obdobu a to nielen vnútorným konštrukčným riešením, ale aj obdobím vzniku v roku 1869, ktoré z nej robí najstaršiu zachovanú drevenú vodárenskú vežu v Európe.

Z ďalších opráv, ktoré sú doložené priamo na konštrukcii veže je známa oprava z roku 1911 vedená majstrom s iniciálami „ZI“ (Zálessák István?, Zsiduliak István? a pod.) a ďalšia oprava realizovaná v roku 1959. Po viac ako storočí prevádzky vodárne nastalo obdobie bez výraznejších opráv a odstavenie vodárne. Havarijný stav veže bol sanovaný v roku 2012, keď hrozilo jej zrútenie.

Po štyroch mesiacoch komplexnej obnovy vodárenskej veže v parku kaštieľa Palárikovo dostala veža pri svojom 145 ročnom jubileu „staronové“ šaty. Prioritou obnovy veže bola stabilizácia stavby, ktorá v čase opotrebovania, resp. neudržiavania stavby sa dostala do havarijného stavu, v r. 2012 sa vykonali predbežné stabilizačné zásahy. V tejto fáze stavby sa skompletizovalo spevnenie nosných prvkov konštrukcie a doplnili sa chýbajúce fragmenty. Nosná konštrukcia veže bola obnovená protézovaním pôvodnej hmoty novým dreveným materiálom. Vymenili sa, resp. nahradili sa poškodené drevené prvky doskového plášťa. Súčasné prvky doskového obvodového plášťa sú zo smrekového dreva s ochrannými nátermi a povrchovou úpravou na červený smrek, o stupeň bledší ako originál. Okenné konštrukcie boli obnovené v zmysle výskumu, zrekonštruované do pôvodného stavu. Väčšinou išlo o poškodené alebo zničené stredové stĺpiky a ozdobné doskové šambrány. Precízne sa obnovili ozdobné prvky týchto doskových komponentov, takisto ozdobný vyrezávaný štít nad hlavným vstupom do veže. Na vrchol veže bol osadený nástrešník, ktorý je náznakovou rekonštrukciou pôvodného nástrešníka, ktorý v minulosti zanikol. Strojovňa objektu je náznakovou rekonštrukciou na pôvodných základoch. Objekt strojovne bolo možné zodpovedne naznačiť podľa odtlačkov na hmote veže a pilieroch transmisie.

Projekt „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“ s identifikačným číslom HUSK/1101/2.2.1/0355 je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Na vlastnej realizácii sa za slovenskú stranu podieľa odštepný závod Levice podniku LESY SR. Celkový rozpočet projektu predstavuje 879 003,91 EUR z čoho 732 565,34 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

LESY SR ukončili komplexnú obnovu historickej vodárne s drevenou vodárenskou vežou v Palárikove (PDF)

© 2012 Copyright by HU-SK Park. Všetky práva vyhradené | Webdesign Prime Media s.r.o.